- Konfigurátor redukčných staníc pary a vody

 1. Separátor - vypúšťa nepretržite vzniknutý kondenzát už na vstupe do systému.

 2. Kondenzný hrniec - odvádzač kondenzátu plní úlohu automatického ventilu. Odvádza kondenzát, ktorý sa tvorí v procesných aplikáciách a v parných rozvodoch, bez toho, aby umožnil únik pary.

 3. Meranie tlaku - ukazovateľ tlaku na vstupe a na výstupe slúži ako optická kontrola správneho nastavenia a fungovania systému.

 4. Uzatvárací ventil alebo guľový kohút - umožňuje uzavretie systému, prípadne využitie bajpasu počas opravy a výmeny poškodených armatúr.

 5. Filter - chráni redukčné ventily od prípadných pevných častíc.

 6. Redukčný - regulačný ventil tlaku - redukuje vstup pary na požadovaný nastavený tlak v systéme.

 7. Poistný ventil - chráni pred pretlakom v systéme, slúži ako bezpečnostný prvok.

 8. Spätná klapka - zabraňuje spätnému toku kondenzátu.

 9. Priehľadítko - slúži na optickú kontrolu systému.

 10. Príruba

 11. Odvádzač kondenzátu

 12. Potrubie